Logowanie

Login
Hasło

Rejestracja na MedIQ 2019

Płeć
Nazwisko
Imię
Uczelnia
Kierunek
Adres e-mail
Telefon
Login
Hasło
co najmniej 8 znaków
Powtórz hasło

Rejetrując się oświadczasz, że zapoznałeś się i zgadzasz z postanowieniami regulaminu konferencji oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wg poniższej klauzuli:

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazuję mając świadomość, iż ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rekrutacji i udziału w konferencji. Posiadam wiedzę, iż Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się o przyjęcie na konferencję i udziałem w konferencji jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych osobowych informuje, że zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz konferencji w stosunku do osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO) tj. fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której jestem stroną oraz działań na moje żądanie przed jej zawarciem. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji konferencji, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu konferencji, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Uniwersytetu, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl

Zostałem poinformowany o planowanej formie i zakresie wykorzystania moich danych, jak również podstawach przetwarzania danych i przysługujących mi prawach, a także, że złożenie niniejszego formularza jest dobrowolne, jednak konieczne w realizacji celu przetwarzania.

prezentuję pracę podczas sesji naukowej (czynne uczestnictwo)
nie prezentuję pracy podczas sesji naukowej (bierne uczestnictwo)
jestem zawodnikiem SimChallenge*
*dotyczy tylko wybranych reprezentantów poszczególnych uczelni objętych programem PO WER