§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. VII Konferencja Symulacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy – MedIQ, zwana dalej Konferencją MedIQ odbędzie się 10-11 maja 2019 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Centrum Symulacji Medycznej – ul. Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin).
 2. Konferencja jest organizowana przez Studenckie Koło Symulacji Medycznej, Centrum Symulacji Medycznej, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.
 3. Konferencja dzieli się na cztery części: publiczne otwarcie ceremonii, sesje szkoleniowe i sesje naukowe, Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej
 4. Sesja naukowa składa się z ustnej prezentacji zrealizowanych badań.
 5. Część szkoleniowa Konferencji zawiera warsztaty organizowane przez Studenckie Koło Symulacji Medycznej i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej - harmonogram poszczególnych paneli, warsztatów oraz regulaminów dotyczących tych wydarzeń zostanie ogłoszony w odrębnym dokumencie.
 6. W Konferencji mogą wziąć udział studenci kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo i położnictwo ze wszystkich lat studiów. 
 7. W Konferencji nie mogą wziąć udziału studenci innych kierunków oraz studenci English Division.
 8. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w Konferencji:
  • uczestnik bierny - uczestnik mogący brać udział w wykładach i sesjach naukowych jako wolny słuchacz oraz czynnie uczestniczyć w dwóch warsztatach. Bierny uczestnik podczas rejestracji otrzymuje tylko identyfikator. 
  • uczestnik czynny -  uczestnik mogący brać udział w wykładach jako wolny słuchacz, sesjach naukowych jak prezentujący pracę oraz czynnie uczestniczyć w dwóch warsztatach. Czynny uczestnik podczas rejestracji otrzymuje pełny pakiet uczestnika konferencji.
  Wyboru formy uczestnictwa należy dokonać w formularzu rejestracyjnym.
 9. Udział w Konferencji nie wymaga żadnych opłat.
 10. Oficjalną stroną Konferencji jest www.congress.edu.pl
 11. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

§ 2. Program naukowy Konferencji.

 1. Część naukowa Konferencji składa się z następujących sesji naukowych:
  1. Nauki podstawowe i radiologia
  2. Choroby wewnętrzne i onkologia
  3. Nauki kliniczne zabiegowe: chirurgia, ortopedia, neurochirurgia, kardiochirurgia, itp.
  4. Medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia
  5. Ginekologia i pediatria
  6. Nauki o zdrowiu
 2. Warunkiem odbycia się sesji naukowych wymienionych w §2 pkt. 1 jest zakwalifikowanie minimum 6 prac naukowych zgłoszonych przez co najmniej 2 różne zespoły naukowe. 
 3. Do części naukowej Konferencji zostaną zaakceptowane następujące typy prac naukowych: prace oryginalne, opisy przypadku oraz prace poglądowe.
 4. Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji. 

§ 3. Warunki rejestracji i akceptowania streszczeń prac naukowych.

 1. Rejestracja możliwa jest poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.congress.edu.pl od 28.01.2019r. 
 2. Termin rejestracji upływa w dniu 15.03.2019r.
 3. Rejestracja streszczeń prac naukowych rozpoczyna się w dniu 04.02.2019r.
 4. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń mija 24.03.2019r. 
 5. Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 6. Każde streszczenie powinno zawierać:
  • Tytuł w języku polski i angielskim
  • Listę autorów. Autorami pracy mogą być studenci objęci programem PO WER
  • Opiekuna pracy
  • Miejsce pracy i/lub prowadzenia badań autorów oraz opiekuna pracy (afiliacja)
  • Autora do korespondencji – pierwszy autor pracy jest jednocześnie autorem korespondencyjnym i osobą prezentującą pracę podczas Konferencji.
  • Tytuł sesji, w której ma być prezentowana praca.
 7. Streszczenie pracy oryginalnej powinno zawierać: 
  • Wprowadzenie/ Introduction
  • Cel/ Aim
  • Materiał i metody/ Materials and Methods 
  • Wyniki/ Results
  • Wnioski/ Conclusions 
  • Słowa kluczowe – maksymalnie 6/ Keywords – max 6
 8. Streszczenie opisu przypadku powinno zawierać:
  • Wprowadzenie/ Introduction
  • Opis przypadku/ Case presentation 
  • Wnioski/ Conclusions
  • Słowa kluczowe – maksymalnie 6/ Keywords – max 6
 9. Streszczenie pracy poglądowej jest niestrukturyzowane i na końcu powinno zawierać słowa kluczowe – maksymalnie 6.
 10. Maksymalna liczba znaków ze spacjami streszczenia wynosi 2500 znaków. Do liczby znaków streszczenia nie wlicza się tytułu, autorów, opiekuna/opiekunów, afiliacji.
 11. Streszczenie pracy zgłasza w systemie elektronicznym Konferencji autor korespondencyjny. Autor korespondencyjny oraz opiekun pracy są jedynymi osobami, z którymi w sprawach naukowych kontaktuje się organizator Konferencji. 
 12. Jeden autor korespondencyjny może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 13. Maksymalna liczba autorów: 5.
 14. Tylko streszczenia spełniające warunki zawarte w §3 pkt. 1-10 zostaną zaakceptowane do prezentacji podczas Konferencji MedIQ 2019.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia zaakceptowanych prac do innej sesji. 
 16. Autor pracy naukowej zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu, przydzielonej sesji oraz formy prezentacji do dnia 21.04.2019r. 
 17. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna.

§ 4. Zasady i formy prezentacji prac naukowych.

 1. Jedyną akceptowalną formą prezentacji pracy naukowej jest prezentacja ustna w języku polskim.
 2. Autorzy są zobligowani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.
 3. Prezentację należy przygotować w programie Microsoft Office PowerPoint (dozwolone rozszerzenia: *.pps, *.ppsx, *.ppt, *.pptx). Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie prezentacji utworzonych w innych formatach. Wszystkie animacje i pliki dźwiękowe w prezentacjach dołączane są przez autorów na własną odpowiedzialność.
 4. Prezentację należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 6.05.2019r. na adres e-mail odpowiedniego koordynatora sesji z podaniem nazwiska osoby przedstawiającej pracę, tytuł pracy i sesję.
 5. Praca jest prezentowana przez pierwszego autora, który jest jednocześnie autorem korespondencyjnym. W uzasadnionych przypadkach praca może być prezentowana przez innego autora, po wcześniejszym (minimum 24 godziny przez rozpoczęciem sesji) poinformowaniu o tym fakcie koordynatora sesji. Osoba prezentująca jest zobowiązana do wzięcia udziału w dyskusji w języku polskim lub angielskim po zakończeniu prezentacji. Współautorzy pracy mogą wziąć udział w dyskusji. 
 6. Prezentacje będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komitet Organizacyjny Konferencji.
 7. Harmonogram sesji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.congress.edu.pl nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji, tj. do 7.05.2019r.
 8. W przypadku nieobecności autora prezentującego pracę w wyznaczonym czasie sesji prezentacja zostanie przeniesiona na koniec sesji naukowej. 
 9. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie sesji naukowych. 
 10. Czas trwania prezentacji pracy oryginalnej wynosi 7 minut, podczas gdy na prezentację przypadku klinicznego oraz pracy poglądowej przeznacza się 5 minut. Na dyskusję po zakończeniu prezentacji przeznacza się 2 minuty (dotyczy każdego typu pracy). 
 11. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu czasowego na prezentację pracy, koordynator sesji ma prawo zatrzymać prezentację lub zakończyć dyskusję.  
 12. Osoba prezentująca pracę otrzyma Certyfikat w formie papierowej (1 praca - 1 certyfikat).

§ 5. Zasady oceny prac naukowych.

 1. Prezentowane prace będą oceniane przez Komisję Naukową, w skład której wejdą specjaliści w  dziedzinie nauki odpowiadającej sesji naukowej. 
 2. Ocena Komisji Naukowej sesji jest ostateczna. 
 3. Każda prezentacja oceniana jest w skali od 0 do 3 punktów, w następujących kategoriach: 
  • wartość merytoryczna
  • atrakcyjność tematu
  • sposób prezentacji
 4. W przypadku przekroczenia limitu czasowego przeznaczonego na prezentację pracy od całkowitej liczby przyznanych punktów odejmuje się jeden punkt. 
 5. Na podstawie prac Komisji Naukowej sesji zostaną wybrane 3 prace, które uzyskały największą liczbę punktów. Autorzy tych prac zostaną nagrodzeni.  
 6. Autorzy najlepiej ocenionych prac każdej sesji zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas oficjalnej ceremonii wręczenia nagród na Konferencji MedIQ 2019.

§ 6. Wydarzenia towarzyszące.

 1. Podczas Konferencji odbędą się Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Komitet Organizacyjny rozstrzyga spory, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem.
 2. Udział w VII Konferencji MedIQ stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konferencji rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zadań Komitetu Organizacyjnego, przygotowanie książki abstraktów, publikacji abstraktu i wyników konkursu na stronie internetowej Konferencji. 
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników, które mogą zostać utracone, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy przyjmują odpowiedzialność za zniszczenia dokonane podczas Konferencji.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.