Ogólnopolskie Zawody w Symulacji Medycznej

PRZEWODNIK PO ŚWIECIE SYMULACJI ZDiSM W LUBLINIE

Pomoc w zapoznaniu się z budynkiem, organizacją i sprzętem Centrum SYmulacji Medycznej w Lublinie
- WWW: https://sites.google.com/view/simchallenge2019

INSTRUKCJE OBSŁUGI SYSTEMU "Hospital of the Future"

Do pobrania: instrukcja systemu HoF - prowadzący | instrukcja systemu HoF - student

ROZPISKA ZADAŃ

Do pobrania: rozpiska zadań SimChallenge 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do pobrania: zgloszenie_SimChallenge2019.pdf

REGULAMIN

 1. Organizatorem zawodów jest Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz  Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, adres: ul. Witolda Chodźki 4, 20-093 w Lublin
 2. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się z maksymalnie 5 osób, będących w czasie trwania zawodów studentami publiczny wyższych uczelni, realizujących program PO WER  na kierunkach lekarskim, położnictwo, pielęgniarstwo oraz studenci kierunku ratownictwo medyczne.  
 3. Z uwagi na interprofesjonalość Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie, zespoły biorące udział w zawodach mogą składać się z przedstawicieli wszystkich wymienionych kierunków.
 4. Każdy zespół musi mieć co najmniej jednego przedstawiciela kierunku lekarskiego. 
 5. Członkiem zespołu nie może być osoba posiadająca zawodowy tytuł: pielęgniarki, ratownika medycznego, położnej. 
 6. Członkowie zespołów muszą uzupełnić formularz rejestracyjny do dnia 11.04.2019.
 7. Jedna uczelnia może być reprezentowana przez jeden zespół.
 8. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rejestracji w biurze zawodów.
 9. Zawody polegają na wykonywaniu zadań praktycznych, będących symulowanymi  sytuacjami klinicznymi. 
 10. Treść zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub ustnej przed rozpoczęciem zadania.
 11. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów. 
 12. Na wykonanie każdego zadania zespół posiada określoną ilość czasu, o czasie przeznaczonym na wykonanie zadania zespół zostanie poinformowany bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania.
 13. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie konieczne czynności medyczne, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie komunikatem: „Koniec zadania” przekazanym przez lidera zespołu do sędziego.
 14. Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.
 15. Każdy członek zespołu musi posiadać odzież medyczną. W trakcie zawodów niektóre zadania mogą odbywać się na zewnątrz. Zespoły zobligowane są do posiadania alternatywnego stroju umożlwiającego działania terenowe. Organizator zapewnia kamizeli odblaskowe oraz ochronę głowy i oczu.  
 16. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom oraz opiekunom drużyn korzystania z pomocy naukowych, środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń  służących do komunikacji (z wyłączeniem urządzeń udostępnionych  przez organizatora na wykonywanym zadaniu). Korzystanie z w/w środków łączności   oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu. 
 17. Dopuszczalnym jest nagrywanie działań swoich zespołów w trakcie realizacji zadania tylko przez opiekuna, który zgłosi ten fakt sędziemu zadania, jednak nagranie tego typu nie może być podstawą do wnoszenia zastrzeżeń co do decyzji sędziów. 
 18. Wszelkiego rodzaju spory będą rozstrzygane przez sędziego głównego. 
 19. Jeżeli zadanie będzie odbywało się w monitorowanej sali dopuszczalna jest videoweryfikacja przez sędziego głównego tylko za jego zgodą. Ewentualne uwagi mogą być kierowane tylko przez opiekuna drużyny bezpośrednio do sędziego głównego
 20. W miejscu wykonywania zadania mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora: zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciel organizatora lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego.
 21. Na miejscu wykonywania zadania nie wolno przebywać zawodnikom i opiekunom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 22. Każde zadanie oceniane będzie za pomocą checklist przygotowanych przez organizatora. 
 23. Ocena zadania jest średnią otrzymanych ocen zdobytych przez uczestników. 
 24. Ocena końcowa będzie  sumą punktów zdobytych na poszczególnych zadaniach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lubinie oraz na terenie przyległym obowiązuje całkowity zakaz: spożywania alkoholu, używania środków odurzających,  przebywania osób po wpływem wyżej wymienionych oraz palenia wyrobów tytoniowych w tym  papierosów elektronicznych.   
 2. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem zespołu z dalszej rywalizacji.
 3. Zespół ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu udostępnionego przez organizatora podczas zawodów.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 5. Uczestnicy mają obowiązek posiadana przy sobie identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji przed zawodami podczas zadań. 
 6. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik, wyrazi w formie pisemnej zgodę na przetwarzanie jego wizerunku w systemie wideo monitoringu oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
 7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą e – mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 8. Dodatkowo każdy członek zespołu musi zarejestrować się jako aktywny uczestnik VII Konferencji Symulacji i Edukacji Medycznej dla studentów i młodych lekarzy MedIQ 2019 poprzez stronę internetową: www.congress.edu.pl
 9. Organizator zawodów nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem oraz ubezpieczeniem uczestników.
 10. Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie trwania zawodów dla zawodników, sędziów oraz opiekuna drużyny: pierwszego dnia obiad oraz suchy prowianty w porze wieczornej, drugiego dnia suchy prowiant w godzinach porannych i wieczornych oraz obiad.